دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 669
Homepage URL https://www.iust.ac.ir/ijmse
Contact name: Iranian Journal of Materials Science and Engineering
Contact Email ijmse@iust.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-volumes.php

List of issues https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-issues.php?volume_id=1
https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-issues.php?volume_id=2
https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-issues.php?volume_id=21

List of articles https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-articles.php?mag_id=1
https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-articles.php?mag_id=42
https://www.iust.ac.ir/ijmse/mag-articles.php?mag_id=82

Abstract examples (Persian) https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3527-fa.html
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3530-fa.html
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3532-fa.html

Article examples (Persian) https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3527-fa.pdf
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3530-fa.pdf
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3532-fa.pdf

Abstract examples (English) https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3527-en.html
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3530-en.html
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3532-en.html

Article examples (English) https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3527-en.pdf
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3530-en.pdf
https://www.iust.ac.ir/ijmse/article-1-3532-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2022 All Rights Reserved | Iranian Journal of Materials Science and Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb