آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مهندس نوید خاکپای : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تیدیل انرژی
 
مهندس احمدرضا صرافی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی 
 
مهندس سید صلاح الدین حسینیدانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی 
 
مهندس امیرحسین رفاهی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 
مهندس محسن یزدانی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 
مهندس علی غفاریدانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مهندس داریوش برزویی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-15.594.390.fa.html
برگشت به اصل مطلب