آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی- دانش آموختگان
دانشجویان فارغ التحصیل دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/7 | 

دکتر محمود چهارطاقی

دکتر مسعود دهقان دخت

دکتر جواد محمودی مهر

دکتر حسن حاج عبداللهی

دکتر شهرام صدقی
- دکتر صلاح الدین حسینی
-دکتر امیر حسین رفاهی

 

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-15.593.394.fa.html
برگشت به اصل مطلب