آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی- معرفی اعضا
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/19 | 

مهندس نوید خاکپای : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تیدیل انرژی
مهندس احمدرضا صرافی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی 
مهندس سید صلاح الدین حسینی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی 
مهندس امیرحسین رفاهی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
مهندس محسن یزدانی : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
مهندس علی غفاری : دانشجوی دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-15.156.181.fa.html
برگشت به اصل مطلب