آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها- پل کیلومتر 461
اطلاعات پروژه آزمایش میدانی پل کیلومتر 461

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پل کیلومتر 500+461 یک پل راه‌آهن طاقی سنگی با مصالح بنایی است که از یازده دهانه تشکیل شده و قریب به 70 سال قدمت دارد. این پل امکان عبور یک خط راه­‌آهن با بار محوری 20 تن را فراهم می­‌کند. این پل از دو دهانه عریض 25 متری و 7 دهانه 8 متری و دو دهانه 5/3 متری تشکیل شده که در مجموع طول پل را به 147 متر می‌رساند. این پل در پلان در قوسی به شعاع 250 متر واقع شده است. ریل‌های موجود روی پل از نوع U33، تراورس‌ها فلزی و پابندها از نوع پیچی است. اتصال ریل‌ها در روی پل هم به صورت جوش و هم با درز انقطاع وجود دارد. بیشترین سرعت مجاز عبوری از روی پل 60 کیلومتر بر ساعت تعیین شده است. 

AWT IMAGE

خلاصه مدیریتی:

هدف اصلی از این مطالعات بررسی تاثیر عملیات تفکیک بالاست و نصب فرش بالاست در عملکرد سازه می‌باشد. طی سه مرحله آزمایش از 22 حسگر استفاده شده است. در گام اول آزمایش (پیش از انجام عملیات بهسازی روسازه) 28 بارگذاری، در گام دوم (پس از سرند بالاست) 27 بارگذاری و در گام نهایی (پس از نصب فرش بالاست) 21 بارگذاری با قطار آزمایش انجام گرفته است. در مجموع و طی سه مرحله‌، 76 بارگذاری به کمک قطار آزمایش انجام گرفته است. همچنین بنا به درخواست کارفرما نسبت به برداشت اطلاعات حین عبور قطارهای عبوری (در طول شب) اقدام شده است. بر این اساس 15 برداشت پیش از انجام عملیات بهسازی روسازه، 14 برداشت پس از تفکیک بالاست، و 28 برداشت پس از نصب فرش بالاست انجام گرفته است. بر اساس نتایج حاصله از بررسی نمونه‌ها، میزان تغییرمکان وسط دهانه‌ها و تغییرمکان نسبی بلوک‌های مجاور در نقاط مختلف پل پس از انجام عملیات بهسازی روسازه تغییر چندانی نکرده و مشابه حالت اولیه پل باقی می‌ماند. اما میزان شتاب‌ها پس از عملیات تفکیک بالاست کاهش یافته است. بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که نصب فرش بالاست اثر مثبتی بر کاهش ارتعاشات وارده بر پل داشته است.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-41.666.504.fa.html
برگشت به اصل مطلب