خوابگاه دانشجویی- شیوه نامه ها و دستورالعمل ها
دستور العمل صدور مجوز خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/19 | 


آیین ­نامه اجرایی تأسیس و اداره سراهای (خوابگاه) دانشجویی غیردولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.18201.52642.fa.html
برگشت به اصل مطلب