خوابگاه دانشجویی- معرفی کارکنان ستادی
معرفی کارکنان اداره امور خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 


    امیر رحمتی مسئول دفتر مدیریت
  تلفن ۷۷۲۴۰۴۵۹
۷۳۲۲۷۹۰۰
۷۳۲۲۷۹۰۱
   
پست الکترونیکی
 
amir_rahmatiiust.ac.ir
    منیژه نقوی علایی مسئول امور مالی
  تلفن ۷۷۲۴۰۳۵۲
۷۳۲۲۷۹۰۳
   
پست الکترونیکی
 
naghavimiust.ac.ir
    الهه حیدری مسئول واحد اسکان پسران ، آمار و انفورماتیک 
  تلفن ۷۷۲۴۰۰۵۸
۷۳۲۲۷۹۰۷
   
پست الکترونیکی
 
iust.ac.ireheydari
    علی فتحی
کارشناس اسکان پسران
 
  تلفن ۷۷۲۴۰۳۵۲
۷۳۲۲۷۹۲۳
   
پست الکترونیکی
 
a_fathiiust.ac.ir
    منیره نقوی علایی
کارشناس مسئول خدمات دانشجویی و دبیر خانه 
  تلفن ۷۳۲۲۷۹۰۲
   
پست الکترونیکی
 
mnaghaviiust.ac.ir
    مصطفی سام مسئول امور اجرایی 
  تلفن ۷۷۲۴۰۵۹۵
۷۳۲۲۷۹۱۰
   
پست الکترونیکی
 
m_samiust.ac.ir
    اسماعیل لطیفی خدمات انبارداری
  تلفن ۷۷۲۴۰۵۹۵
۷۳۲۲۷۹۱۰
   
پست الکترونیکی
 
elatifiiust.ac.ir
   آقای علی محمدپور
امور خدمات و نامه رسان 
  تلفن
   
پست الکترونیکی
 
-
               
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13307.30161.fa.html
برگشت به اصل مطلب