گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- هیأت علمی بازنشسته
اعضای هیات علمی بازنشسته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/30 | 

فاطمه کاشف الحق

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۲۴۴۹

پست الکترونیکی: kashefiust.ac.ir

 بهروز برجسته

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۲۶۲۲

پست الکترونیکی: barjastehiust.ac.irمحمدرضا فرحی جهرمی

کارشناس آموزشی (بازنشسته)
تلفن:۲۶۲۹
پست الکترونیکی:mrfarahi jahromiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://www.iust.ac.ir/find-95.14673.40080.fa.html
برگشت به اصل مطلب