گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- منو مخفی
رزومه بهروز برجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/17 | 

AWT IMAGE

بهروز برجسته

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

شماره تلفن داخلی:2622

دورنگار: 70209050

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find-95.13011.28909.fa.html
برگشت به اصل مطلب