دانشکده فناوری های نوین- اخبار پژوهشی
دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم زهرا اهرستانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.20219.75346.fa.html
برگشت به اصل مطلب