دانشکده فناوری های نوین- برنامه کلاس ها
برنامه کلاس ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/24 | 
دروس پیشنهادی رشته مهندسی سیستم های انرژی نیمسال دوم ۹۸-۹۹
ایام هفته ساعت ارائه درس
۸-۱۰
ساعت ارائه درس
۱۰-۱۲
ساعت ارائه درس
۱۳-۱۵
ساعت ارائه درس
۱۵-۱۷
ساعت ارائه درس
۱۷-۱۹
شنبه اثرات زیست محیطی انرژی
د.زاهدی
مباحث ویژه (استحصال انرژی)
د. فرج الهی
مباحث ویژه
(مدیریت دارایی سیستم­های انرژی)
د. دشتی
مباحث ویژه
(مدیریت دارایی سیستم­های انرژی)
د. دشتی - مجازی
یکشنبه بهینه سازی انرژی
د.ابوالفضل احمدی
ترمودینامیک پیشرفته
د. روح ا... احمدی
تحلیل سیستم­های انرژی
د. روح ا... احمدی
مباحث ویژه (بهینه سازی انرژی)
د. ابوالفضل احمدی- مجازی
دوشنبه اثرات زیست محیطی انرژی
د.زاهدی
مباحث ویژه (استحصال انرژی)
د. فرج الهی
مباحث ویژه
(مدیریت دارایی سیستم­های انرژی)
د. دشتی
ترمودینامیک پیشرفته
د. روح ا... احمدی - مجازی
سه­ شنبه بهینه سازی انرژی
د.ابوالفضل احمدی
ترمودینامیک پیشرفته
د. روح ا... احمدی
تحلیل سیستم­های انرژی
د. روح ا... احمدی
مباحث ویژه (استحصال انرژی)
د. فرج الهی - مجازی
چهارشنبه تحلیل سیستم­های انرژی
د. روح ا... احمدی- مجازی
اثرات زیست محیطی انرژی
د.زاهدی - مجازی
دروس پیشنهادی رشته نانو فناوری نیمسال دوم ۹۸-۹۹
شنبه نانو مواد ۲
د. رحمانی فرد
لایه­های نازک
د. جلالی
یکشنبه مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی
د. بنا
نانو کامپوزیت
د. جلالی- د. رحمانی فرد
مباحث ویژه ۱
(مهندسی بافت در نانو فناوری)
د. نقیب
زیست نانو فناوری
د.نقیب
دوشنبه نانو مواد ۲
د. رحمانی فرد
مدلسازی و شبیه­سازی سیستم­های نانو
د. صادق زاده
نانو زیست مواد
د. نقیب
سه­ شنبه مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی
د. بنا
نانو کامپوزیت
د. جلالی- د. رحمانی فرد
مباحث ویژه ۱
(مهندسی بافت در نانو فناوری)
د. نقیب
زیست نانو فناوری
د.نقیب
دروس پیشنهادی رشته مهندسی فناوری ماهواره نیمسال دوم ۹۸-۹۹
 
شنبه مباحث منتخب در مهندسی فضایی
د. نصیری
مکانیک مدارهای پیشرفته
د.بختیاری
اصول طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی و ماهواره
د.صدیقی
مباحث ویژه (ادوات نوری)
د.صدر
مباحث ویژه (مدارهای غیر خطی مایکروویو)
د.نیری
کنترل وضعیت ماهواره
د.قربانی
یکشنبه
 
 
 
 
 
 
 
تحلیل، طراحی و تست ماهواره و پرتابگر
د.صدیقی، د.شهروی
اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره
د.بختیاری
روش اجزای محدود
د.دانشجو
کنترل غیر خطی
د. اسماعیل زاده
دوشنبه مباحث منتخب در مهندسی فضایی
د. نصیری
مکانیک مدارهای پیشرفته
د.بختیاری
اصول طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی و ماهواره
د.صدیقی
مباحث ویژه (مدارهای غیر خطی مایکروویو)
د.نیری
کنترل وضعیت ماهواره
د.قربانی
سه­ شنبه تحلیل، طراحی و تست ماهواره و پرتابگر
د.صدیقی، د.شهروی
اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره
د.بختیاری
روش اجزای محدود
د.دانشجو
کنترل غیر خطی
د. اسماعیل زاده
مباحث ویژه (ادوات نوری)
د.صدر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.17279.46573.fa.html
برگشت به اصل مطلب