دانشکده فناوری های نوین- اطلاعیه های فوری
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
دفاعیه کارشناسی ارشد دانشکده فناوری های نوین گروه مهندسی فناوری ماهواره
عنوان :بررسی انتقال صوت در یک پوسته استوانه FGM تقویت شده با نانو لوله های کربنی در مجاروت حرارت با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی زمان دوشنبه ۲۳اسفندماه   ۱۴۰۰ ساعت ۱۷
مکان دفاعیه :بصورت مجازی برگزار میگردد.

دانشجو:آقای محمد بوالحسنی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.17275.66671.fa.html
برگشت به اصل مطلب