دانشکده فناوری های نوین- فرم دفاعیه
فرم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه:طبق دستورالعمل موجود جهت تصویب موضوع پایان نامه اقدام شود
راهنمای دستورالعمل کلیک بفرمائید

 فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد
 دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعیه   
 مراحل دریافت و تکمیل مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم دریافت مجوز برای دفاع از پایان نامه

 مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارش
  فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

 فرم مشخصات محصولات پروژه کارشناسی ارشد
  فرم ارزیابی ماهانه گزارش پیشرفت کار پژوهش پایان نامه

   فرم ارزشیابی محصولات پروژه کارشناسی ارشد

  فرم دعوتنامه اساتید (پرینت A۵گرفته شود)

  فرم مراحل صحافی پایان نامه

  فرم چکیده پایان نامه

 فرم تعهد انجام اصلاحات و تسویه حساب 
   فرم تایید انجام اصلاحات

  • تسویه حساب آزمایشگاه دانشکده(فرم)

 * فایل چکیده پایان نامه  از طریق ایمیل در اختیار پژوهش قرار گیرد .(aazamimiust.ac.ir)

 * فایل چکیده پایان نامه  از طریق ایمیل در اختیار آموزش قرار گیرد .(a_farzadmaneshiust.ac.ir)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.14233.35101.fa.html
برگشت به اصل مطلب