دانشکده فناوری های نوین- رئیس دانشکده
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر روح الله احمدی
دانشیار گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
تلفن تماس : ۷۳۲۲۵۸۰۰ - ۷۳۲۲۵۸۱۱
ایمیل :
ahmadiiust.ac.ir

دورنگار :  ۷۷۲۴۰۳۸۰ 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.12983.28788.fa.html
برگشت به اصل مطلب