دفتر استعدادهای درخشان- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/10 | 

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران ،ساختمان  معاونت آموزشی دانشگاه ،دفتر استعداد درخشان

پست الکترونیک:  gtoiust.ac.ir 

خانم فلکیان  (پذیرش دکتری بدون آزمون، حمایت از مقالات دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری) 
تلفن:   ۷۳۲۲۵۵۸۳ 
پست الکترونیکی: falakiyaniust.ac.ir

خانم یوسفی  (پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون، المپیاد) 
تلفن:  ۷۳۲۲۵۵۸۲ 
پست الکترونیکی: sa_yousefiiust.ac.ir

خانم روشنفر  (امورمربوط به بنیاد ملی نخبگان، جشن ممتازین) 
تلفن:  ۷۳۲۲۵۵۱۴ 
پست الکترونیکی: froshanfariust.ac.ir

مدیر دفتر استعدادهای درخشان سرکارخانم دکتر سمانه قندهاریون  
تلفن:  ۷۳۲۲۵۵۸۰
 پست الکترونیکیsamane_ghandehariuniust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12725.28504.fa.html
برگشت به اصل مطلب