دفتر استعدادهای درخشان- آیین نامه ها و شیوه نامه ها
فهرست آیین نامه های استعداد درخشان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
• شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان ( جدید)
• آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز سالانه دانشگاه (جدید)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (جدید)
آیین نامه ستاد استعدادهای درخشان دانشگاه علم وصنعت ایران
آیین‌نامه کارشناسی ارشد برای ورودی‌های ۹۴ به بعد  (جدید) 

 • آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران (جدید)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (جدید )
• دستورالعمل نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران

• آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان
دستور العمل چگونگی تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی
• آیین نامه بنیاد ملی نخبگان
• آیین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری 
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.12722.27699.fa.html
برگشت به اصل مطلب