قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- نرم افزارها
نرم افزارها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
- -
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.15560.41885.fa.html
برگشت به اصل مطلب