پردیس شماره 2- اطلاعات تماس دانشکده ها
اطلاعات تماس با دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/13 | 

  اطلاعات تماس با مسئولان دانشکده ها

  دانشجویان گرامی پردیس دانشگاهی جهت برقراری ارتباط با مسئولان دانشکده های خود می توانند مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

   

  دانشکده

  مسئول

  نام

  شماره تماس

  پست الکترونیکی

  مهندسی برق

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر یاوند حسنی

 ۷۳۲۲۵۷۸۱

yavand(At)iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم نوروزی

 ۷۳۲۲۵۷۴۹

  norooziaiust.ac.ir

  مهندسی شیمی

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر قائمی

۷۳۲۲۸۷۵۱

 aghaemi[at]iust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  آقای بیگی

 ۷۷۲۴۰۵۲۲

  beygimiust.ac.ir

  مهندسی کامپیوتر

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر جاهد مطلق

 ۷۳۲۲۵۳۰۶

  jahedmriust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم کریمی

 ۷۳۲۲۵۳۲۷

  karimiiust.ac.ir

  مهندسی مکانیک

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

  دکتر سیاوشی

۷۳۲۲۲۸۹۱۰ msiavashiiust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم اصغری

 ۷۳۲۲۸۹۹۰

  Lasghariiust.ac.ir

  مهندسی عمران

  مدیر تحصیلات تکمیلی

  دکتر مطهره سعادت پور

۷۳۲۲۷۱۲۲ msaadatpouriust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم بازیان

 

  bazianmiust.ac.ir

  معماری و شهرسازی

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر یزدانفر

۷۳۲۲۸۲۵۰ yazdanfariust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  آقای ملوندی

 ۷۳۲۲۸۲۰۷

  malvandiiust.a

  مهندسی صنایع

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر حیدری

۷۳۲۲۵۰۲۱ 

 Mheydariiust.ac.ir

  کارشناس مسئول

  خانم هادیان

 ۷۳۲۲۵۰۸۰

  hadianjiust.ac.ir

  مهندسی پیشرفت

  معاون آموزشی دانشکده

  دکتر سبحانی

۷۳۲۲۸۰۲۵ sobhanifardgmail.com

  کارشناس مسئول

  آقای خدایاری

  ۷۳۲۲۸۰۰۴

  khodayariaminiust.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.14102.34030.fa.html
برگشت به اصل مطلب