پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
اطلاعیه های مهم ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/20 | 

دانشجویان مهندسی کامپیوتر لازم است اطلاعیه های پیوست را ملاحظه نمایند.

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 4

امور آموزش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.12823.38805.fa.html
برگشت به اصل مطلب