دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
کنفرانس بین المللی انرژی پایدار شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/22 | 

فراخوان کنفرانس بر بخش رخدادهای وب سایت برنامه اسکان بشر ملل متحد به نشانی اینترنتی www.unhabitat.org بارگذاری شده است. سازمان اسکان بشر ملل متحد از دانشگاه هایی که همکاری جدی داشته باشند تقدیر به عمل خواهد آورد.

از علاقمندان دعوت می گردد با ارائه مقاله در این کنفرانس مشارکت نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.26377.fa.html
برگشت به اصل مطلب