قطب علمی معماری اسلامی- اعضای هسته
اعضای هسته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مهندس عبدالحمید نقره کار (مدیر قطب )

دکتر اسماعیل شیعه

دکتر فاطمه مهدیزاده سراج

 دکتر محسن فیضی

دکتر مصطفی بهزادفر

دکتر حمید ماجدی

دکتر محمدرضا پورجعفر

دکتر غلامرضا اسلامی

دکتر علی یاران

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12998.28848.fa.html
برگشت به اصل مطلب