قطب علمی معماری اسلامی- کتابخانه الکترونیکی
مقاله «جهان بینی اسلامی و برنامه ریزی واحدهای همسایگی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مقاله «جهان بینی اسلامی و برنامه ریزی واحدهای همسایگی» +
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12694.32103.fa.html
برگشت به اصل مطلب