قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه تاسیس دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی با دانشگاه هنر اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انعقاد تفاهم بین دانشکده قطب علمی معماری اسلامی با شهرداری اصفهان در خصوص تاسیس دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی _ ایرانی در دانشگاه هنر اصفهان و انتقال تجربیات علمی و اجرایی بین طرفین قرارداد بمنظور دستیابی به آموزشهای علمی معماری اسلامی _ ایرانی و همکاری و تعامل نهادهای اجرایی و دانشگاهی که در کلیه برنامه ها و سیاستهای کلان کشور مورد توصیه بوده است .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.27448.fa.html
برگشت به اصل مطلب