قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
گزارش اردوی علمی - فرهنگی کرمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 از بخش های جذاب سفر کویرنوردی شبانه بود که جاذبه های طبیعی استان کرمان را علاوه بر جاذبه های تاریخی و معنوی در عرض استفاده دانشجویان قرارداد.

  مهمترین برنامه های علمی ارائه شده :

  1-راهنمایی دکتر حمزه نژاد به عنوان کارشناس علمی اردو در طول سفر.

  2-سخنرانی دکتر ایران منش؛ ریاست دانشکده معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان " شیوه دستیابی به ارزشهای معماری ایرانی در طرح های معاصر "

  3-سخنرانی آقای دکتر مسعودی؛ ریاست دانشکده معماری با عنوان " ارزش های پایدار در معماری ایران "

  4-سخنرانی آقای مهندس ایزدپناه؛ استاد دانشکده معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان " بررسی ارزشهای بومی در معماری خانه های میمند ".

  در خلال اردو مسابقه عکاسی و نشست های با حضور فعال دانشجویان برگزار گردید.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.31773.fa.html
برگشت به اصل مطلب