مرکز آموزش الکترونیکی- اداره تولید محتوا
کارشناسان اداره تولید محتوا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 

        

تصویر نام و نام خانوادگی سمت نحوه تماس
تلفن پست الکترونیکی

امیره باستانفر

کارشناس تولید محتوا

021-77209020

داخلی126

021-77240540-48

داخلی 6172

bastanfar@iust.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17530.47870.fa.html
برگشت به اصل مطلب