مرکز آموزش الکترونیکی- ریاست مرکز
مشخصات ریاست مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر حمید صفاری

رییس پردیس شماره دو دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن دفتر: ۷۷۲۰-۰۲۱

فکس: ۷۷۲۰-۰۲۱

پست الکترونیکی: saffari iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.12108.25025.fa.html
برگشت به اصل مطلب