دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر مرتضی اسمعیلی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی دانشکده و کارکنان آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۷ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۴۳ مقاله کنفرانس در محامع معتبر داخلی وخارجی

تألیف یک جلد کتاب تخصصی

ترجمه ۴ کتاب تخصصی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.30152.fa.html
برگشت به اصل مطلب