امور پژوهش- فرم ها
فرم پیشنهاد برگزاری همایش در دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فرم پیشنهاد برگزاری همایش در دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7098.12942.fa.html
برگشت به اصل مطلب