امور پژوهش- فرم ها
فرم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فرم پیشنهاد اولیه تشکیل هسته قطب علمی
فرم اصلاحیه طرح پژوهشی
فرم  تمدید قرارداد
 فرم صورتجلسه ماده۳۴ آیین نامه مالی و معاملاتی (۱۰درصد بند ب قرارداد)

  فرم های مربوط به کتاب

  فرم های مربوط به اخذ مجوز هیئت ۵ نفره

  فرم ارتقاء اعضای هیئت علمی

  فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی

  فرم های مربوط به درخواست نشریه

  فرم گزارش مالی

  فرم فرصت مطالعاتی -

  فرم تقاضای دبیر همایش در دانشکده

  فرم پیشنهاد برگزاری همایش در دانشگاه علم و صنعت ایران

  فرم بانک اطلاعاتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

  فرم رسید پرداخت دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.14297.35564.fa.html
برگشت به اصل مطلب