امور پژوهش- اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی تقدیر شده در سال 1394 دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/19 | 
لیست نهایی پژوهشگران برتر سال 1394
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 دکتر مجیدرضا آیت اللهی پژوهشگر برتر ( رتبه اول در ماده فعالیتهای پژوهشی و رتبه اول دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1394)
2 دکتر  علی کاوه پژوهشگر برتر ( رتبه اول دانشکده مهندسی عمران و رتبه دوم در ماده فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال 1394)
3 دکتر تورج محمدی پژوهشگر برتر ( رتبه اول دانشکده مهندسی شیمی و رتبه سوم در ماده فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال 1394)
4 دکتر احمد چلداوی پژوهشگر برتر ( رتبه اول دانشکده مهندسی برق و رتبه اول در ماده فعالیتهای صنعتی دانشگاه در سال 1394)
5 دکتر شروان عطایی پژوهشگر برتر ( رتبه اول دانشکده مهندسی راه آهن و رتبه دوم در ماده فعالیتهای صنعتی دانشگاه در سال 1394)
6 دکتر نوروز محمد نوری پژوهشگر برتر (رتبه سوم در ماده فعالیتهای صنعتی دانشگاه در سال 1394)
7 دکتر فرهاد گلستانی فرد پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی مواد و  متالورژی در سال 1394
8 دکتر رحمت اله رحیمی پژوهشگر برتر دانشکده شیمی در سال 1394
9 دکتر رضا سعادتی پژوهشگر برتر (رتبه اول از واحد نور ، رتبه اول در میان اعضای هیئت علمی با سابقه کمتر از چهار سال در سال1394)
10 دکتر مصطفی بهزادفر پژوهشگر برتر دانشکده معماری و شهر سازی در سال 1394
11 دکتر محمد عبداللهی ازگمی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 1394
12 دکتر محمدرضا علیها پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی صنایع در سال 1394
13 دکتر امیر حسین کاکائی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی خودرو در سال 1394
14 دکتر محمدحسین مهدیه پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک در سال 1394
15 دکتر سید حسن صدیقی پژوهشگر برتر دانشکده فناوری‌های نوین در سال 1394
16 دکتر افشین شریعت پژوهشگر رتبه دوم دانشکده مهندسی عمران در سال 1394 
17 دکتر شاهرخ شاه حسینی پژوهشگر رتبه دوم دانشکده مهندسی شیمی در سال 1394 
18 دکتر حسین سرپولکی پژوهشگر رتبه دوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در سال 1394 
19 دکتر آزاده تجردی پژوهشگر برتر خانم دانشگاه از دانشکده شیمی در سال 1394
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.12378.49179.fa.html
برگشت به اصل مطلب