دانشکده مهندسی پیشرفت- شرح حال علمی دکتر علیرضا علی احمدی
شرح حال علمی علیرضا علی احمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/18 | 

 " دکتر علیرضا علی احمدی "

  استاد

  عضو گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع

  عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت
----
نمایه اسکوپوس (Scopus):

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24333959400
----
نمایه گوگل اسکولار (Google Scholar):
https://scholar.google.com/citations?user=c4W9OGAAAAAJ&hl=en
----
پروفایل ریسرچ گیت (Researchgate.net):
https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Aliahmadi
----

  Email : PE AT iust.ac.ir

  تلفن : 5026 - 7322

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

  دکترای تخصصی، رشته تحصیلی مدیریت تولید/تحقیق در عملیات، محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ اخذ: 1373 

  فوق لیسانس.مهندسی ، رشته تحصیلی مهندسی صنایع، محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ اخذ: 1368 

  لیسانس مهندسی،رشته تحصیلی متالوژی، محل تحصیل علم و صنعت ، تاریخ اخذ: 1365

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

1ـ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 2- مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش

 3- تصمیم گیری و مدلسازی کمی و کیفی

 4- مدیریت اسلامی و بومی

 5ـ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 6ـ متدولوژی و روش تحقیق

 7- مدیریت تطبیقی

سوابق شغلی

• عضو هیات علمی، دانشکده.مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1368 تا کنون

• رئیس اولین دانشکده مهندسی پیشرفت کشور - دانشگاه علم و صنعت ایران 1391 تا کنون
• رئیس کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی و مجری طراحی برنامه های سبک زندگی اسلامی – ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1391 تاکنون)
• عضو گروه اقتصاد معاونت بررسیهای بیت مقام معظم رهبری 1381 – 1384
• عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی اداری در دولت نهم1388-1386
• عضو دفتر طرح و برنامه و مشاور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1375 - 1364
• عضو هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1375 تا کنون 
• وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات دولت نهم 1386 تا 1388 
• مشاور برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور و مسئول تنظیم برنامه دولت نهم 1384
• عضو کمیسیونهای مختلف دولت نهم 1386 تا 1388
• عضو هیات امنای دانشگاههای علم و صنعت، صنعتی اصفهان، مازنداران، گرگان، پیام نور و موسسه بین المللی مطالعات انرژی در طول سال های 1384-1392 از یکسال تا چهار سال
• عضو هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت و پیام نور 1391 تا کنون
• رئیس دانشگاه پیام نور با بیش از 500 مرکز و واحد دانشگاهی و بالای یک میلیون دانشجو در داخل و خارج کشور 1384 تا 1386
• رئیس هیات رئیسه صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 1388 تا 1390 
• مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 1388 تا 1390 
• رئیس موسسه آفرینش –دانشگاه آزاد اسلامی / نماینده دانشگاه در هیات نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1375 تا 1384
• رئیس دانشکده مدیریت و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش 1371 تا 1372
• مسئول جهاد سازندگی در استان چهارمحال و بختیاری 1358 در بدو تاسیس جهاد
• عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران 1361 تا 1368 ( بخش فرهنگی و گروه مهندسی صنایع )
• مشاور تحقیقاتی و صنعتی وزارتخانه های صنایع و معادن، نیرو، دفاع ، علوم تحقیقات و فناوری ، نفت (پتروشیمی )، صدا و سیما از 1365 تا 1384 
• معاون دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت به مدت 7 سال - معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایران ( 2 سال )

سوابق تدریس دانشگاهی

دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران / پیام نور/ امیر کبیر/ شهید بهشتی و . . .

  مقطع دکتری: مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی، کاربرد نرم افزارهای بهینه سازی، روش تحقیق ، تئوری پردازی و فلسفه و متدولوژی تحقیق (به تناوب)

  مقطع کارشناسی ارشد: سازماندهی و رهبری، روش تحقیق، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه اقتصادی، تئوری تصمیم گیری، زمان سنجی پیشرفته، مدیریت انتقال تکنولوژی، برنامه ریزی عملیات صنعتی (به تناوب)

  مقطع کارشناسی : تحقیق در عملیات، ارزیابی کار و زمان، کنترل پروژه، مدیریت کارخانه، اصول مدیریت، طرح ریزی واحدهای صنعتی (به تناوب)

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI,ISC)

 1. Agha Mohammad Ali Kermani, M., Badiee, A., Aliahmadi, A., Ghazanfari, M., & Kalantari, H. (2016). Introducing a procedure for developing a novel centrality measure (Sociability Centrality) for social networks using TOPSIS method and genetic algorithm. Computers in Human Behavior, 56, 295-305. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.008 
 2. Aliahmadi, A., Jafari-Eskandari, M., Mozafari, A., & Nozari, H. (2016). COMPARING LINEAR REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO FORECAST TOTAL PRODUCTIVITY GROWTH IN IRAN. International Journal of Information, Business and Management, 8(1), 93-113. 
 3. Nozari, H., Najafi, S., Jafari-Eskandari, M., & Aliahmadi, A. (2016). Providing a Model for Virtual Project Management with an Emphasis on IT Projects. Strategic Management and Leadership For Systems Development In Virtual Spaces, 43-63. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-9688-4.ch003 
 4. SAGHAFI, F., ALIAHMADI, A., GHAZINOORY, S., & MANSOUREH HOUR, A. (2015). DEVELOPING AND IDENTIFYING POSSIBILITY & PLAUSIBILITY OF E-GOVERNMENT SERVICES SCENARIOS IN IRAN BY 1404. JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, 7(1), 49-68. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=461639 
 5. Nozari, H., Aliahmadi, A., Jafari-eskandari, M., & Khaleghi, G. (2015). An Extended Compact Genetic Algorithm for Milk Run Problem with Time Windows and Inventory Uncertainty. International Journal of Applied Operational Research, 5(2), 35-48. Retrieved from http://ijorlu.liau.ac.ir/files/site1/user_files_8ef848_b406fb/admin-A-10-1-126-5869efd.pdf 
 6. Agha Mohammad Ali Kermani, M., Aliahmadi, A., & Hanneman, R. (2015). Optimizing the choice of influential nodes for diffusion on a social network. Int. J. Commun. Syst., 29(7), 1235-1250. http://dx.doi.org/10.1002/dac.3090 
 7. Ahmadi, S. A. A., Aliahmadi, A., Zahedi, S., & Aboonabi, A. (2015). A PROCESS-ORIENTED ORGANIZATION CREATION AND RETENTION MODEL AND ITS RELATION WITH PLANNING SCHOOL FORMATION (CASE STUDY: IRAN KHODRO CO.).Retrieved from http://www.aessweb.com/pdf-files/ijass-2015-5(10)-599-610.pdf 
 8. Mesgari, I., Agha Mohammad Ali Kermani, M., Hanneman, R., & Aliahmadi, A. (2015). Identifying Key Nodes in Social Networks Using Multi-Criteria Decision-Making Tools. Mathematical Technology of Networks, 128, 137-150. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16619-3_10 
 9. Agha Mohammad Ali Kermani, M., Aliahmadi, A., Salamat, V., Barzinpour, F., & Hadiyan, E. (2014). Supplier selection in a single-echelon supply chain with horizontal competition using Imperialist competitive algorithm. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 28(6), 628-638. http://dx.doi.org/10.1080/0951192x.2014.900860 
 10. Fazlollahtabar, H. & Aliahmadi, A. (2014). Bayesian Dynamic Program for a New Product Development. Journal of Enterprise Transformation, 4(4), 329-344. http://dx.doi.org/10.1080/19488289.2014.930542 
 11. Kamfiroozi, M., Jafari-Eskandari, M., Aliahmadi, A., & Ferdosi, N. (2014). Performance Evaluation Based on BSC Using Grey-MCDM and Game Theory. Production & Operations Management, 5(1), 119-131. 
 12. JAFARI ESKANDARI, M., ALIAHMADI, A., KHALEGHI, G., & KAMFIROUZI, M. (2014). RANKING KNOWLEDGE BASED COMPANIES IN INCUBATORS BY EFQM INDICATORS. ROSHD-E-FANAVARI, 10(40), 2-9. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=409941 
 13. Eskandari, M. J., Aliahmadi, A., Khaleghi, G. H., & Loghman, S. A. M. (2014). Evaluating and Predicting the Higher Education Institutions Performance by Integrated Approach Based on Balanced Scorecard. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(5), 508-522. 
 14. ALIAHMADI, A., JAFARI-ESKANDARI, M., KHALEGHI, G., & SALSABIL, M. (2014). DETERMINE CAUSAL RELATIONSHIPS-EFFECT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT INDICES BASED ON INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELING AND GREY COGNITIVE MAPPING APPROACH BASE OF BSC (CASE STUDY: IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY). QUANTITATIVE RESEARCHES IN MANAGEMENT, 5(2), 53-72. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=407644 
 15. Agha Mohammad Ali Kermani, M., Aliahmadi, A., Vahidi Monfared, H., & Nasiri, M. (2012). Effective factors on the price growth of petrochemical commodities in Tehran Mercantile Exchange. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(5-8), 1151-1159. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-012-4050-2 
 16. Aliahmadi, A., Mobasseri, A., & Alizadeh, S. (2010). Regions segmentation based on the level of development for quota allocation to graduate students for entrance to governmental universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2011-2018. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.273 
 17. Aliahmadi, A., Sadeghi, M., Nozari, H., Jafari-Eskandari, M., & Najafi, S. (2015). Studying Key Factors to Creating Competitive Advantage in Science Park. Advances In Intelligent Systems And Computing, 977-987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-47241-5_82 
 18. Aliahmadi, A., Sadjadi, S., & Jafari-Eskandari, M. (2010). Design a new intelligence expert decision making using game theory and fuzzy AHP to risk management in design, construction, and operation of tunnel projects (case studies: Resalat tunnel). The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 53(5-8), 789-798. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-010-2852-7 
 19. Arasteh, A. & Aliahmadi, A. (2013). A proposed real options method for assessing investments. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 1377-1393. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-013-5390-2 
 20. Aliahmadi, A., Jafari-Eskandari, M., Mozafari, A., & Nozari, H. (2013). Comparing artificial neural networks and regression methods for predicting crude oil exports. International Journal of Information, Business and Management, 5(2), 40. 
 21. Arasteh, A., Aliahmadi, A., & Norang, A. (2014). Inventory policies and dynamic pricing under possibility and rivals. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72(5-8), 627-642. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-014-5677-y 
 22. VAHIDI, A. & ALIAHMADI, A. (2014). A METHOD FOR SOLVING SCHOOL TIMETABLING PROBLEM BY DECOMPOSITION APPROACH IN MATHEMATICAL PROGRAMMING. JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS), 10(4 (39), 1-9. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=353777 
 23. Saghafi, F., Aliahmadi, A., Noori, S. S. G., & Hourali, M. (2013). Offering the Reference Model of Backcasting Approach for Achieving Sustainable Development. Journal of Futures Studies, 18(1), 63-84. 
 24. Arasteh, A., Aliahmadi, A., & Omran, M. (2013). Considering the business system’s complexity with a network approach. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 869-885. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-013-5321-2 
 25. Arasteh, A., Aliahmadi, A., & Omran, M. (2014). A Multi-stage Multi Criteria Model for Portfolio Management. Arab J Sci Eng, 39(5), 4269-4283. http://dx.doi.org/10.1007/s13369-014-0987-9 
 26. Arasteh, A., Aliahmadi, A., & Omran, M. (2014). Application of Gray Systems and Fuzzy Sets in Combination with Real Options Theory in Project Portfolio Management. Arab J Sci Eng, 39(8), 6489-6506. http://dx.doi.org/10.1007/s13369-014-1155-y 
 27. Kamfiroozi, M. H., Aliahmadi, A., & Jafari Eskandari, M. (2012). Application of Three Parameter Interval Grey Numbers in Enterprise Resource Planning Selection. International Journal of Information, Security and Systems Management, 1(2), 72-77. 
 28. Arasteh, A., & Aliahmadi, A. (2011, October). Feature Construction, Selection and Consolidation for Knowledge Discovery. In KNOWLEDGE GLOBALIZATION CONFERENCE, BOSTON, MASSACUSETTS OCTOBER 16-17, 2011 (p. 7). 
 29. Arasteh, A., Aliahmadi, A., Mahmoodi, H., & Mohammadpour, M. (2010). Role of information technology in business revolution. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53(1-4), 411-420. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-010-2834-9 
 30. Arasteh, A., Aliahmadi, A., Sefidkoohi, H., & Omran, M. (2011). Lateral solutions for optimizing holding costs in job shops. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 56(1-4), 261-272. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-011-3180-2 
 31. Arasteh, A., Naini, S., & Aliahmadi, A. (2013). Considering the game-theoretic approach and ultra combinative costs on scheduling. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology,70(5-8), 1473-1485. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-013-5388-9 
 32. Chu, M., Fardoei, S., Fallah, H., Ghazinoory, S., & Aliahmadi, A. (2014). Modeling national innovation system enabled by knowledge management. Journal of Business Economics and Management, 15(5), 964-977. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2013.764923 
 33. Jafari-Eskandari, M., Aliahmadi, A. R., & Jalali-Naini, S. G. (2011). Using game theory and fuzzy MCDM to choose strategic orientation in uphold of private sector by approach balanced scorecard: Iranian industries. International Journal of Services, Economics and Management, 3(4), 411-426. http://dx.doi.org/10.1504/ijsem.2011.042785 
 34. ALIAHMADI, A., TAYMOURI ASL, Y., & MAHMUDI, M. (2011). ALIENATION IN VIEW OF YOUNG HEGELIANS AND SOME COMMENTATORS OF THE QURAN. INTERDISCIPLINARY QURANIC STUDIES, 2(4), 37-43. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=251830 
 35. Fekri, R., Aliahmadi, A., & Fathian, M. (2008). Identifying the cause and effect factors of agile NPD process with fuzzy DEMATEL method: the case of Iranian companies. J Intell Manuf, 20(6), 637-648. http://dx.doi.org/10.1007/s10845-008-0153-x 
 36. Fekri, R., Aliahmadi, A., & Fathian, M. (2008). Predicting a model for agile NPD process with fuzzy cognitive map: the case of Iranian manufacturing enterprises. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 41(11-12), 1240-1260. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1565-7 
 37. Jafari-Eskandari, M., Aliahmadi, A. R., Heidari, M., & Khaleghi, G. H. H. A New Balancing Approach in Balanced Scorecard by Applying Cooperative Game Theory. 
 38. Sarlak, M. A., & Aliahmadi, A. R. (2008). Recognition of factors affecting students trust in virtual universities using Delphi method. American Journal of Applied Science, 5(11), 1467-1473. 
 39. Ghazinoory, S., Aliahmadi, A., Namdarzangeneh, S., & Ghodsypour, S. (2007). Using AHP and L.P. for choosing the best alternatives based the gap analysis. Applied Mathematics And Computation, 184(2), 316-321. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2006.05.178 
 40. Dehkordi, L. F., Ghorbani, A., & Aliahmadi, A. R. (2010). Application of RFID Technology in Banking Sector. E-Banking and Emerging Multidisciplinary Processes: Social, Economical and Organizational Models: Social, Economical and Organizational Models, 149. 
 41. Jafari-Eskandari, M., Jalali-Naiini, S. G. H., Aliahmadi, A. R., & Sadjadi, S. J. (2010). A robust optimization approach for the milk run problem with time windows under inventory uncertainty-an auto industry supply chain case study. In Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 1-7). 
 42. Saghafi, F., Aliahmadi, A., & Azadnia, M. (2009). Trend Mutual Effects Analysis Methodology for Strategy Configuration and Foresight. World Applied Sciences Journal, 6(9), 1274-1280. 
 43. Saghafi, F., Zarei, B., Aliahmadi, A., & Fathian, M. (2009). E-government foresight in developing countries. World Applied Sciences Journal, 6(9), 1170-1176. 
 44. Jafari-Eskandari, M., Aliahmadi, A. R., & Khaleghi, G. H. H. (2010). A robust optimization approach for the milk run problem with time windows with inventory uncertainty: an auto industry supply chain case study. International Journal of Rapid Manufacturing, 1(3), 334-347. 
 45. SAGHAFI, F., ALIAHMADI, A., RAHIMIAN, H., & KARY DOLAT ABADI, A. (2010). A CONCEPTUAL MODEL FOR PEOPLE PARTICIPATION AND JUSTICE CENTRALITY IN E-GOVERNMENT CONTEXT. MODIRIAT-E-FARDA, 9(23), 3-16. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=257550 
 46. Ghazinoory, S., Aliahmadi, A., Namdarzangeneh, S., & Ghodsypour, S. (2007). Using AHP and L.P. for choosing the best alternatives based the gap analysis. Applied Mathematics And Computation,184(2), 316-321. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2006.05.178 
 47. Ghorbani, A., Sarlak, M., Aliahmadi, A., & Shahidi, M. (2009). Recognition of Factors Affecting the Successful Implementation of Electronic-Banking in Iran. Journal Of Applied Sciences, 9(21), 3821-3828. http://dx.doi.org/10.3923/jas.2009.3821.3828 
 48. JAFARI-ESKANDARI, M., ALIAHMADI, A., & KHALEGHI, G. (2011). DETERMINING THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT INDICATORS IN PRIVATE SECTOR INDUSTRIES BASED ON PROCESS OF PATH ANALYSIS. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 3(4), 29-41. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=206242 
 49. Jalali Naini, S., Aliahmadi, A., & Jafari-Eskandari, M. (2011). Designing a mixed performance measurement system for environmental supply chain management using evolutionary game theory and balanced scorecard: A case study of an auto industry supply chain. Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 593-603. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2010.10.008 
 50. SAGHAFI, F., ALIAHMADI, A., & FATHIAN, M. (2009). THE CAPABILITY OF FORESIGHT APPROACH IN ACTIVITY NETWORKING AND CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE. MODIRIAT-E-FARDA, 8(21), 3-14. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262592 
 51. ALIAHMADI, A., FEKRI, R., & FATHIAN, M. (2009). IDENTIFICATION OF THE MAIN FACTORS OF AGILE NPD PROCESS WITH EXPLANATORY FACTOR ANALYSIS METHOD: THE CASE OF IRANIAN MANUFACTURING COMPANIES. MODIRIAT-E-FARDA, 8(21), 34-42. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262580 
 52. ALIAHMADI, A. & REZAI, M. (2008). STUDY OF ELECTRONIC MARKETING MODELS RECOGNITIONS TOWARD ELECTRONIC COMMERCE DEVELOPMENT. MODIRIAT-E-FARDA, 7(19), 3-11. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262496 
 53. ALIAHMADI, A., NAVAB, M., MASOUDI, H., & ESFEHANI, M. (2007). REENGINEERING THE PROSECUTION OF THE RATIFIED LAWS& SUPERVISION SYSTEM OF THE SUPREME COUNCIL OF CULTURAL REVOLUTION. MODIRIAT-E-FARDA, 5(17), 89-99. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262302 
 54. ALIAHMADI, A. & FATHIAN, M. (2007). DESIGNING THE METHODOLOGY OF RESEARCH JOBS CLASSIFICATION & EVALUATION. MODIRIAT-E-FARDA, 5(17), 3-22. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262332 
 55. Aliahmadi, A. R., Jafari, M., & Amiri, B. (2006). Management of Risks in Supply chain Projects. In 2nd National Conference on Logistics & Supply Chain, Iran. http://www. civilica. com/EnPaper-NCLSC02-NCLSC02_019. html. 
 56. Ahamdi, A., Ghazanfari, M., Aliahmadi, A., & Mohebi, A. (2003). Strategic Planning For Implementing E-Government in Iran: Formulating the Strategies. In 1st International Conference on Information and Knowledge Technology, Shiraz University. 
 57. Jafari-Eskandari, M., Aliahmadi, A., Khaleghi, G., & Mozafari, A. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL FOR PREDICTING THE RATE OF VALUE ADDED IN THE MANUFACTURING SECTOR KNOWLEDGE BASED ON THE UNCERTAINTY OF REGRESSION BASED PARAMETER GREY. 
 58. ALIAHMADI, A., JAFARI ESKANDARI, M., & KHALEGHI, G. (2009). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOR OF MUTUAL INFLUENCE PROFITABILITY IN RETAIL FIRMS (CASE STUDY: SHAHRVAND CHAIN STORES). MODIRIAT-E-FARDA, 7(20), 36-45. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262519 
 59. Aliahmadi, A. & Kiarazm, A. (2015). Identification and Ranking of Factors affecting the implementation of Knowledge Management by using ISM model. International Journal Of Scientific Management And Development, 3(9), 551-559. Retrieved from http://www.ijsmd.com/Site/images/2015/September/IJSMD-KINA-2015-373.pdf 
 60. Nahaei, V. & Aliahmadi, A. (2009). Presenting and analyzing Research and Development dynamic structures in national innovation systems. MODIRIAT-E-FARDA, 8(22), 9-24. Retrieved from http://www.sid.ir/En/VEWSSID/J_pdf/124920100802.pdf 
 61. SAGHAFI, F., ALIAHMADI, A., & FATHIAN, M. (2009). INFORMATION SYSTEMS SECURITY TECHNOLOGIES, MARKETING AND EMPLOYING. MODIRIAT-E-FARDA, 7(20), 3-16. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=262530

مقالات منتشر شده ISC فارسی

 1. علی احمدی, علیرضا و محمدرضا شفیعیان. 1394. توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه گذاری). مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) 4. 21. 
 2. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری اسکندری، غلامحسین خالقی، حسین رشتبری. 1394. مدل راهبردی در رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی. مدیریت فردا 43. 3-22. 
 3. علی احمدی, علیرضا؛ وحیدرضا سلامت، سعید کریمی، حمیده باغستانی، صدیقه رضائیان، حسین محمدی، امین وحیدی. 1394. متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزشهای اسلامی در طراحی ارکان جهت ساز. مدیریت فردا 42. 3-30. 
 4. علی احمدی, علیرضا و محمد رضا مشایخ. 1393. تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر. مدیریت فردا 40. 5-18. 
 5. حسن زاده, سعید، علیرضا معینی و علیرضا علی احمدی. 1394. منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی (موردکاوی دانشگاه صنعتی شریف). آموزش مهندسی ایران 66. 57-74.
 6. ثقفی, فاطمه؛ علیرضا علی احمدی، سید سپهر قاضی نوری، منصوره حورعلی. 1394. تدوین و شناسایی سناریوهای امکان پذیرآینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404. مدیریت فناوری اطلاعات 22. 49-68.
 7. رنجبررحمانی, محمد؛ علیرضا علی احمدی و حمید قاسمی پورثابت، ۱۳۹۳، ره نگاشت فناوری در فضای نوآوری باز، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. 
 8. فروزنده, لطف الله؛ علیرضا علی احمدی، محمدعلی سرلک، هادی مولودیان. 1393. طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی. مدیریت فردا 41. 5-18.
 9. رضاییان فردویی, صدیقه، حسن فلاح، سید سپهر قاضی نوری، علیرضا علی احمدی. 1393. مدل سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص های عملکرد نظام ملی نوآوری. راهبرد 71. 167.
 10. ثقفی, فاطمه ، علیرضا علی احمدی، سیدسپهر قاضی نوری، منصوره حورعلی . 1393. دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس نگری. علوم مدیریت ایران 34. 125-144.
 11. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، محمدحسن کامفیروزی. 1393. تلفیق روش های بولزای و ویکور برای تصمیم گیری چندمعیاره با اعداد خاکستری سه پارامتره. بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 4. 431-437.
 12. علی احمدی, علیرضا؛ مجید پورمسگری؛ مجید فروزان مهر و علیرضا ثابتی فرد، ۱۳۹۳، منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. 
 13. ثقفی, فاطمه، علیرضا علی احمدی، سید سپهر قاضی نوری، منصوره حورعلی . 1393. طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران. مطالعات راهبردی جهانی شدن 14. 205-240. 
 14. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، غلامحسین خالقی و محمد حسن کامفیروزی، ۱۳۹۳، رتبه بندی شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشدبر اساس شاخص های EFQM، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 10 (40). 
 15. علی احمدی, علیرضا و آمنه کیا رزم. 1393. شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری. مدیریت فردا 39. 5. 
 16. علی احمدی, علیرضا؛ پیمان اخوان، مرضیه باقری. 1393. بررسی و تبیین نقش علی مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمان یادگیرنده. مدیریت فردا 38. 5. 
 17. مشایخ, محمد رضا و علیرضا علی احمدی. 1393. چگونگی مواجهه با مدیریت تغییر ذهنیت تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی. مدیریت فردا 38. 73.
 18. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری، سید طه حسین مرتجی، حامد نوذری. 1392. بهبود پیش بینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده. مدیریت فردا 37. 5. 
 19. علی احمدی, علیرضا و وحیدرضا سلامت. 1392. طراحی مدلی ریاضی برای شناسایی و کاهش تعارضات برنامه ها در سطح ملی مبتنی بر الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت. مدیریت فردا 36. 5. 
 20. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری، سید یوسف اولیایی مطلق. 1392. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتنی بر کارت امتیازی متوازن. مدیریت فردا 35. 5. 
 21. رفیعی, مجتبی، علیرضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی. 1392. تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوش کبیر. مدیریت فردا 34. 5.
 22. علی احمدی, علیرضا؛ امین فغفوری آذر و هما پوراسفندیانی، ۱۳۹۲، بررسی جایگاه و کارکرد سرمایه اجتماعی در راهبردهای منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران. 
 23. اکبری, مهدی، علیرضا علی احمدی، محمدعلی کشاورز. 1392. طراحی و توسعه الگوی سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری SEM. بهبود مدیریت 22. 45. 
 24. تیموری, ابراهیم ، علیرضا علی احمدی، محمدحسین بابایی. 1392. ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم الکترومغناطیس برای حل مسئله توسعه یافته انتخاب سبد سهام. مهندسی صنایع 2. 127-134.
 25. وحیدی منفرد, امین، علیرضا علی احمدی. 1392. روشی برای حل مساله جدول برنامه هفتگی مدارس با استفاده از رویکرد تجزیه در برنامه ریزی ریاضی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی) 4. 11.
 26. رفیعی, مجتبی، علیرضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی. 1392. رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی. پژوهش نامه اخلاق 20. 49.
 27. رفیعی, مجتبی، معصومه حبیبی، علیرضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی. 1392. بازنمایی تعالی سازمانی بر اساس اخلاق کسب و کار. مطالعات مدیریت راهبردی 14. 105.
 28. علی احمدی, علیرضا؛ سید سعید منجم زاده، میثم جعفری، محمد ابراهیم صادقی، حامد نوذری. 1391. شکل گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها. مدیریت فردا 33. 1. 
 29. نادرشاهی, محدثه؛ علیرضا علی احمدی و علیرضا لرستانی، ۱۳۹۱، طراحی مدل مفهومی جهت متعادل سازی آرایش تیم ها براساس مدل belbin، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 
 30. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری اسکندری؛ سیدحسین سیدی و حامد نوذری، ۱۳۹۱، ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا مطالعه موردی شهرداری منطقه 4 تهران، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 
 31. علی احمدی, علیرضا؛ سیدامید هاشمی امیری؛ حامد نوذری و سیدطه حسین مرتجی، ۱۳۹۱، ارائه مدل ترکیبی مکان یابی موجودی مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره های تامین چندسطحی، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 
 32. علی احمدی, علیرضا؛ محمدعلی بهجتی اردکانی و طاهره شول، ۱۳۹۱، ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها درایران، اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، طبس، دانشگاه پیام نور طبس. 
 33. اقبالی, سیدمحسن؛ علیرضا علی احمدی، مهدی حیدری. 1391. عوامل موثر بر فرایند تجاری سازی اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در کشور ایران. دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور.
 34. علی احمدی, علیرضا؛ داود کریم زادگان مقدم، حمیدرضا ایزدبخش، رضا قورچیان. 1391. ارزیابی میزان همراستایی فناوری اطلاعات در کسب و کار بر اساس شاخص های تجمیعی، پیمایشی پیرامون سازمان صندوق بازنشستگی نفت. مدیریت فناوری اطلاعات 12. 135. 
 35. علی احمدی, علیرضا؛ فرناز برزین پور، پیمان اخوان، مهران کرمی. 1391. طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش. مدیریت فردا 31. 3. 
 36. علی احمدی, علیرضا؛ فاطمه شخصیان، سید محمد صادق خاکسار. 1391. ارزیابی و اولویت بندی تئوری های روابط سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تامین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP). مدیریت فردا 30. 5. 
 37. خواجه سروی, غلام رضا؛ علیرضا علی احمدی، علیرضا معینی، مصطفی دزفولی. 1391. طراحی و اجرای مدل عمومی ارزیابی پیشرفت فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها. تحقیقات فرهنگی ایران 4. 23-41.
 38. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، غلامحسین خالقی. 1390. تعیین روابط علیتی شاخص های توسعه ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآیند تحلیل مسیر. سیاست علم و فناوری 4. 29-41.
 39. علی احمدی, علیرضا؛ یاسر تیموری اصل، محمد محمودی میمند. 1390. از خود بیگانگی: مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن. پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 1. 37. 
 40. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری، محمد ابراهیم صادقی، حامد نوذری. 1390. بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی. مدیریت فردا 27. 1. 
 41. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری، حسین رشتیری، محمدهادی علی احمدی. 1390. تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولید با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری. مدیریت فردا 29. 5. 
 42. خالقی, غلامحسین، میثم جعفری، علیرضا علی احمدی، مهدی حیدری. 1389. تحلیل چند معیاری فازی ارزیابی عملکرد سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی. مدیریت صنعتی 13. 15.
 43. علی احمدی, علیرضا؛ شاهرخ همت یار، بنت الهدی علی احمدی. 1389. ارزیابی و کاوش محتوایی در روش شناسی پژوهش های علمی درحوزه تعالی سازمانی. مدیریت فردا 24. 71. 
 44. علی احمدی, علیرضا؛ 1389. الگوی مدیریت بومی. مدیران و روسا 3. 32. 
 45. ثقفی, فاطمه؛ علیرضا علی احمدی، حمید رحیمیان، اکبر کاری دولت آبادی. 1389. طراحی مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی بر پایه متدولوژی تفکر ارزشی. مدیریت فردا 23. 3.
 46. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، غلامحسین خالقی، مهدی حیدری. 1389. ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن. بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2. 37.
 47. سیدحسینی, سیدمحمد؛ علیرضا علی احمدی؛ رکسانا فکری و محمد فتحیان، ۱۳۸۸، طراحی الگوی چابکی در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران، فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 
 48. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، یاسمن آهویی. 1388. رویکرد نظریه بازی تکاملی در حل مسائل VRP در زنجیره تأمین. دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران. 
 49. علی احمدی, علیرضا؛ فاطمه ثقفی، محمد فتحیان. 1388. قابلیتهای رویکرد آینده نگاری در شبکه سازی فعالیتها و ایجاد مزیت رقابتی. مدیریت فردا 21. 4. 
 50. محمودآبادی, عباس ، علیرضا علی احمدی. 1388. کاربرد روشهای تحقیقات کیفی در مطالعات حمل و نقل و ترافیک. مطالعات مدیریت ترافیک 15. 75.
 51. علی احمدی, علیرضا؛ رکسانا فکری، محمد فتحیان. 1388. تعیین عوامل موثر بر چابک سازی فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی. مدیریت فردا 21. 34. 
 52. علی احمدی, علیرضا؛ سید اصغر ابن الرسول؛ ضیاالدین آخوندهای خافی و حمید رضا نورعلیزاده، ۱۳۸۷، ارائه مدلی یکپارچه برای تدوین جهت گیری استراتژیک شرکت های خودروساز با استفاده از الگوی هکس؛مطالعه موردی(مرکز بهمن موتور)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا. 
 53. ثقفی, فاطمه؛ علیرضا علی احمدی و محمد فتحیان. 1387. فناوریهای تامین امنیت سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و میزان بکارگیری. مدیریت فردا 20. 3.
 54. علی احمدی, علیرضا؛ فرناز برزین پور، مهران کرمی. 1387. مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش. تدبیر 201. 21. 
 55. مبلغ, سیدمهدی، علیرضا علی احمدی، مصطفی جعفری. 1387. مکتب مجازی گری : یک چارچوب فکری نو در عرصه ی مکاتب استراتژی و مدیریت استراتژیک. شریف 43. 3.
 56. علی احمدی, علیرضا و سید سروش قاضی نوری. 1387. اولویت بندی ابزارهای سیاستی حمایت از شرکت های تازه تاسیس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی. سیاست علم و فناوری 3. 73-89. 
 57. علی احمدی, علیرضا؛ میثم جعفری، غلامحسین خالقی. 1387. تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر بر رفتار سودآوری در بنگاههای خرده فروشی. مدیریت فردا 20. 36. 
 58. علی احمدی, علیرضا و محسن رضایی. 1387. شناخت انواع مدلهای بازاریابی الکترونیکی در راستای توسعه تجارت الکترونیکی. مدیریت فردا 19. 3. 
 59. ثقفی, فاطمه؛ علیرضا علی احمدی و محمد فتحیان، ۱۳۸۶، ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب). 
 60. علی احمدی, علیرضا؛ فاطمه ثقفی، محمد فتحیان. 1386. ارائه متدولوژی تاثیرات متقابل روندها برای آینده نگاری و شکل گیری استراتژی. مدیریت فردا 18. 4. 
 61. ثقفی, فاطمه؛ علیرضا علی احمدی و بهروز زارعی، ۱۳۸۶، فرایند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب). 
 62. علی احمدی, علیرضا و مهندس امیرسامان خیرخواه. 1386. روش تولید تمیزتر در توسعه پایدار صنعتی. صنعت خودرو 105. 13. 
 63. علی احمدی, علیرضا؛ محمدرضا نواب اصفهانی، حمیدرضا مسعودی، محمد نصر اصفهانی. 1386. مهندسی مجدد سیستم نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. مدیریت فردا 17. 89. 
 64. علی احمدی, علیرضا و میثم جعفری اسکندری، ۱۳۸۵، پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین، دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، تهران، انجمن لجستیک ایران. 
 65. علی احمدی, علیرضا. 1385. جایگاه و نقش فعالیت های تحقیق و توسعه در استراتژیهای دستیابی به تلوزیون مورد نیاز. مدیریت فردا 15-16. 125. 
 66. حیدری, طاهره و علیرضا علی احمدی، ۱۳۸۵، الکترونیکی کردن زنجیره تامین در راستای خرده فروشی الکترونیکی (اهداف - مزایا و استراتژیها)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب). 
 67. علی احمدی, علیرضا؛ محمد فتحیان؛ محمد ابوئی و محمدعلی بهجتی، ۱۳۸۵، ارزیابی متدولوژی های برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب). 
 68. علی احمدی, علیرضا؛ محمد فتحیان، فرزاد سلطانی. 1385. مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه های ایران. دانش مدیریت 73. 57. 
 69. حاجیلو, حسینعلی و علیرضا علی احمدی، ۱۳۸۴، راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران. 
 70. علی احمدی, علیرضا و عشرت اخوین. 1384. ارزیابی مزایا و محدودیت های الگوهای سازماندهی فعالیتهای تحقیق و توسعه و ارائه توصیه های کاربردی. مدیریت فردا 11-12. 117. 
 71. علی احمدی, علیرضا و وحید سعیدنهایی، ۱۳۸۴، خط مشی های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. 
 72. علی احمدی, علیرضا و نیما نامداری، ۱۳۸۴، تفکر سناریوئی، جایگزین تصمیم گیری استراتژیک عقلانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا. 
 73. علی احمدی, علیرضا و منصوره حور علی. 1384. بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز ایران. مدیریت فردا 11-12. 93. 
 74. علی احمدی, علیرضا و مرضیه باباییان پور. 1384. مرور و مقایسه چارچوبهای معماری سازمانی. مدیریت فردا 9-10. 3. 
 75. علی احمدی, علیرضا؛ وحید سعید نهایی، جواد معصومی. 1384. توسعه روش دلفی با استفاده از منطق فازی و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک. مدیریت فردا 9-10. 103. 
 76. علی احمدی, علیرضا؛ عصمت ندوشن، عشرت اخوین، وحید سعید نهایی، محسن رضایی. 1383. ارائه چارچوبی برای فرآیند برنامه ریزی توسعه دانائی محور در کشور. مدیریت فردا 5-6. 3. 
 77. علی احمدی, علیرضا؛ مصطفی کاظمی. 1383. مقدمه ای بر نقش منطق در پیشرفت علوم و تکنولوژی. مدیریت فردا 5-6. 151. 
 78. علی احمدی, علیرضا؛ محمد فتحیان بروجنی، منصوره حورعلی، مریم حورعلی. 1383. چالشها و راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران. مدیریت فردا 5-6. 99. 
 79. حسنوی, رضا؛ محمدعلی شفیعا و علیرضا علی احمدی، ۱۳۸۳، آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی)، سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 
 80. علی احمدی, علیرضا؛ معصومه مداح. 1383. ارائه الگویی برای تدوین استراتژی های اولویت دار توسعه مراکز رشد در کشور. رویش 5. 14. 
 81. کاظمی, مصطفی؛ علیرضا معینی و علیرضا علی احمدی، ۱۳۸۳، بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف. 
 82. حسنوی, رضا ، علیرضا علی احمدی، سیدمهدی مبلغ. 1383. بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی). سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع.
 83. دکتر غضنفری، دکتر علی احمدی، دکتر شریفی، دکتر فتحیان . میزگرد در مورد برگزاری کنفرانس تجارت الکترونیک و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک. مدیریت فردا، 1.
 84. جعفری اسکندری, میثم؛ علیرضا علی احمدی، غلامحسین خالقی، مهدی حیدری. 1389. ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن. بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2. 37.

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

 1- ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری، فاطمه ثقفی، علیرضا علی ‏احمدی، محمد فتحیان، کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، 1386.

  2- فرآیند آینده نگاری دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن، فاطمه ثقفی، علیرضا علی احمدی ، بهروز زارعی، کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، 1386.

  3. ارزیابی سطح نوآوری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، محمدپور، علیرضا علی احمدی ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران 1391.

  4. ارائه مدل ترکیبی مکان یابی موجودی، مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره های تامین چند سطحی ، علی احمدی، امیری، نوذری، مرتجی ، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران، 1391.

  5. ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا مطالعه موردی:شهرداری منطقه 4 ، علی احمدی، اسکندری، حانمد نوذری، ضیاتبار ، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران، 1391.

  6. ارزیابی سطح نوآوری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مسعود محمد پور، علیرضا علی احمدی، دهمین کنفرانس بین المللی- مدیریت، تهران 91.

  7. طراحی مدل مفهومی جهت متعادل سازی آرایش تیم ها بر اساس مدل Belbin ، محدثه نادرشاهی، علیرضا علی احمدی، علیرضا لرستانی، The 8 th International Industrial Engineering Conference ، تهران، 1391.

  8. ارائه مدلی یکپارچه برای تدوین جهت گیری استراتژی شرکت های خودروساز با استفاده از الگوی هکس مطالعه موردی: (مرکز بهمن موتور) ، علیرضا علی احمدی، ابن الرسول، آخوندهای خافی، نورعلیزاده ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران، 1391

کتب منتشره

 1. ارزیابی کار و زمان، تالیف، چاپ چهاردهم، 775 صفحه، ناشر انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1379 گوهرهای مدیریتی، تالیف، 230 ص، ناشر تولید دانش، 1382
 2. واژه نامه مدیریت و مهندسی صنایع، 255 صفحه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1373
 3. واژه نامه مهندسی صنایع، 255 صفحه، انتشارات جهاد دانشگاهی علم و صنعت، 1368
 4. مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژی، 320 صفحه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1375
 5. نگرشی جامع بر کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی ، تالیف، چاپ اول455 ص، ناشر تولید دانش 1392
 6. روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی، تالیف، چاپ اول،نا انتشارات تولید دانش، 1389
 7. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، تالیف، چاپ اول، ص 472 ، ناشر: تولید دانش، 1388
 8. پیش طرح الگوی اسلامی ایرانی – پیشرفت، تالیف، چاپ اول، ناشر تولید دانش، 1390
 9. نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تالیف، چاپ یازدهم ، ص 465، ناشر: تولید دانش، 1387
 10. منتخبی از روشهای تحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور، ، تالیف، ص 339، ناشر: تولید دانش، 1386
 11. توصیفی جامع از روشهای تحقیق، تالیف، ص 800، ناشر: تولید دانش، 1385
 12. مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزشهای اسلامی، تالیف، ص 69، ناشر: تولید دانش،1383
 13. مجموعه مقالات مدیریت فناوری، تالیف، ص 388، ناشر: تولید دانش،1383
 14. کار آفرینی موفق، تالیف، ص 265، ناشر: تولید دانش،1383
 15. مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک، تالیف، ص 575، ناشر: تولید دانش،1383
 16. برنامه ریزی خطی مدلسازی برنامه ریزی ریاضی، تالیف، ص 374، ناشر: تولید دانش، 1383
 17. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، تالیف، ص 491، ناشر: تولید دانش،1383
 18. شناخت فرهنگ ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن، تالیف، ص 256، ناشر: تولید دانش، 1383
 19. مبانی و اصول مدیریت اسلامی، تالیف، ص 333 ، ناشر: تولید دانش، 1383
 20. نظارت، کنترل، ارزیابی، تالیف، 90 ص، ناشر تولید دانش، 1383
 21. استراتژی رقابت و نوآوری، تالیف، 220 ص، ناشر تولید دانش، 1382
  • ​​مجموعه کُتب روش شناسی تولید دانش با رویکرد تطبیقی – اسلامی در 12 مجلد:
 22. جلد 1- روش‌شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی- تطبیقی-اسلامی-کاربردی)
 23. جلد 2- روش‌شناسی‌های نظریه‌پردازی و تولید دانش اجتماعی
 24. جلد 3- روش‌شناسی ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج مطالعات کمی/کیفی و تولید دانش تفسیری
 25. جلد 4- روش‌شناسی تبیین علیت در علوم اجتماعی و کاربردها
 26. جلد 5- روش‌شناسی تحقیق در عملیات نرم با تأکید بر مبانی فلسفی و رویکردهای چند روشی
 27. جلد 6- روش‌شناسی داده بنیاد و رویش نظریه‌ها (و کاربرد آن برای تولید دانش بومی)
 28. جلد 7- روش‌شناسی آینده‌نگاری تطبیقی (از مفاهیم اولیه تا کاربردها)
 29. جلد 8- نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی
 30. جلد 9- روش‌شناسی مدیریت استراتژیک پیشرفته
 31. جلد 10- کاربرد روش‌شناسی برنامه‌ریزی ارزش‌بنیان در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی
 32. جلد 11- تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه علم و فناوری
 33. جلد 12- کاربرد روش‌شناسی برنامه‌ریزی ارزش بنیان در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اجتماعی

آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی

 عنوان : مدال توسعه علمی – درجه 1. نام جشنواره :.خاتم

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

1- مجری طرح جامع صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری- وزارت صنایع و معادن

  2- مجری طرح ملی تبیین نقش عوامل اصلی توسعه پایدار- طرح ملی

  3- مجری طرح ملی تبیین نقش ارزشهای اسلامی در تصمیم گیری های مدیریت – طرح ملی

  4- مجری طرح ملی ویژه ارتقا سطح تکنولوژی صنایع پایین دستی پتروشیمی – طرح ملی

  5- مجری طرح راهکارهای ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان صف و ستاد فولاد مبارکه – فولاد مبارکه

  6- مجری پروژه ارزیابی و انتخاب طرحهای تحقیقات دفاعی – دانشگاه مالک اشتر

  7- مجری طرح مشکلات تامین مواد اولیه صنعت پلاستیک – وزارت صنایع

  8- مجری پروژه بررسی گلوگاه های صنایع پایین دستی پتروشیمی- وزارت صنایع

  9- مجری بخش مهندسی صنایع طرح مطالعات کارشناسی صنایع شیمیایی و پتروشیمی – وزارت بازرگانی

  10- مجری پروژه های برنامه ریزی استراتژیک صنعت الیاف، برنامه ریزی استراتژیک صفحه نمایش کامپیوتر، برنامه ریزی استراتژیک تولید قطعات خودرو برنامه ریزی استراتژیک صادرات نرم افزارو .............. طرح دو در هزار وزارت صنایع و معادن

  11- مجری پروژه بررسی آثار سرویسهای مخابراتی – مرکز تحقیقات مخابرات

  12- مجری پروژه افزایش بهره وری در صنعت قفل،/ صنعت لاستیک – وزارت صنایع و معادن

  13- مجری پروژه طراحی ساختار سازمانی واحدهای تحقیق و توسعه تحت پوشش وزارت صنایع و معادن – وزارت صنایع و معادن

  14- مجری پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه برجهای آتی ساز/ حرم امام – بنیاد مستضعفان و جانبازان

  15- مجری پروژه اثربخشی فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

  16- اجرای پروژه های قیمت تمام شده کارخانجات سیمان، شوینده ها و لاستیک ، کاغذ - وزارت بازرگانی

  17- اجرای پروژه های تعیین ارزبری صنایع لاستیک پودرهای شوینده و کاغذ - وزارت بازرگانی

  18- مجری طرح جامع نظام آموزشی صدا و سیما – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  19- مجری بررسی و تدوین برنامه جامع توسعه و تقویت توان فنی - مهندسی در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی – وزارت صنایع ومعادن

  20- مجری پروژه طراحی ارکان جهت ساز الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی- مرکز مطالعات بنیادین - در حال اجرا

  21- مجری پروژه های طراحی الگوی کلان برنامه ریزی راهبردی (رویکرد متدولوژیک)- دانشگاه عالی دفاع - در حال اجرا

  22- مجری پروژه طراحی روشهای نظریه پردازی و ارزیابی نظریه های کاربردی – دانشگاه علم و صنعت ایران

  23- کاربرد تحلیل داده ها در طبقه بندی مناطق آموزش و پرورش، 1388، معاونت پژوهشی

  24- طراحی الگوی مفهومی نوآوری محصول با رویکرد تولید چابک، 1387، معاونت پژوهشی

  25- طراحی الگوی سیاست گذاری سیستمهای نوآوری مبتنی بر توسعه دانائی محور، 1386، معاونت پژوهشی

  26- بررسی الگوی طراحی معماری اطلاعات و تهیه برنامه جامع فناوری اطلاعات برای سازمانهای IT محور، 1385، معاونت پژوهشی

  27- بازشناسی متدولوژی توسعه دانش مدیریت و مهندسی، سال شروع 1381، معاونت پژوهشی

  28- طراحی سیستم نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385، شورای عالی انقلاب فرهنگی

  29- طرح تدوین برنامه پنج ساله شرکت خدماتی کالای شهروند با نگرش راهبردی، 1385، شرکت خدماتی کالای شهروند

  30- بررسی و تدوین برنامه جامع توسعه و تقویت توان فنی - مهندسی در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، 1385، وزارت صنایع و معادن

افتخارات کسب شده

• وزیر آموزش و پرورش با یک میلیون معلم و کارمند و 14 میلیون دانش آموز به عنوان بزرگترین تشکیلات حکومتی ایران طی سالهای 1386 تا 1388

• چاپ مقاله ISI ذیل که با ارجاعات مکرر بعنوان مقاله داغ ( Hot paper ) مجله ELSEVIER شناخته شده است.

• Designing a mixed performance measurement system for environmental supply chain management using evolutionary game theory and balanced scorecard: A case study of an auto industry supply chain

• چاپ کتاب نگرشی جامع بر برنامه ریزی استراتژیک – انتشارات تولید دانش که به چاپ شانزدهم رسیده است با هر نوبت چاپ بین 5000 – 3000 جلد

• چاپ کتاب ارزیابی کار و زمان – انتشارات علم و صنعت که به چاپ چهاردهم رسیده است با هرنوبت چاپ بین 3000 – 2000 جلد

• راه اندازی و مدیر مسئولی و صاحب امتیازی فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت فردا با اعتبار ISC به مدت 8 سال

• پاسخگوی به نیازهای جدید علمی دانشکده در عرصه متدولوژی و روش تحقیق که منجر به تالیف دو جلد کتاب مرجع در این حوزه شده است و یک مجلد نیز در زمینه روش های نظریه پردازی و تست آن ها در دست تالیف و تدوین نهایی است.

• طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی با رویکرد بومی و بکارگیری آن در طراحی برنامه های حوزه های علم و فناوری، اقتصادی، اجتماعی برای اولین بار

• مشارکت در تالیف کتاب و مقاله در عرصه های مدیریت ارزشی، مدیریت اسلامی و مدیریت فرهنگی

• مطالعه و بکارگیری روش های تحقیق کیفی برای اولین بار در دانشکده مهندسی صنایع و فارغ التحصیل نمودن دانشجویان دکتری و ارشد با این رویکرد تحقیق

• مشارکت در طراحی نقشه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با همکاری تنی چند از همکاران برای مرکز عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

• مدیریت و توسعه بزرگترین وزارتخانه کشور و مدیریت عالیه بر " طراحی و تدوین برنامه های تحول بنیادین آموزش و پرورش " که به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش و شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است و اکنون در حال پیگیری اجرا است.

راه اندازی مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا در بخش غیر دولتی و موسسه انتشاراتی برای چاپ کتب و نشریات علمی

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.17123.45293.fa.html
برگشت به اصل مطلب