دانشکده مهندسی پیشرفت- کنفرانسها و همایشها
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.12611.42603.fa.html
برگشت به اصل مطلب