دانشکده مهندسی پیشرفت- کنفرانسها و همایشها
یکپارچه سازی سیستم های سازمانی: چالش امروز در سازمان ها چیست؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/18 | 

موضوع سخنرانی:

یکپارچه سازی سیستم های سازمانی: چالش امروز در سازمان ها چیست؟

ارائه دهندگان: اردوان امینی و جاوید روزی

از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

زمان:یکشنبه 18/12/92، ساعت 15 تا 16

مکان: آمفی تئاتر شهید شهبازی

دانشکده مهندسی پیشرفت

از عموم دانشجویان و اساتید محترم جهت شرکت در این نشست علمی دعوت بعمل می آید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.12611.32502.fa.html
برگشت به اصل مطلب