دانشکده مهندسی پیشرفت- فرم تماس با ما
راهنمای تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
کدپستی ۱۳۱۱۴- ۱۶۸۴۶
تلفن داخلی ۷۳۲۲۸۰۰۰ - ۸۰۰۱
فاکس ۷۳۲۲۵۰۷۸
پست الکترونیک peiust.ac.ir

لیست شماره های جدید دانشکده

(لطفا ابتدا شماره ۷۳۲۲ و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.)

بخش اداری و آموزشی شماره تلفن
رئیس دانشکده ۸۰۰۰ - ۸۰۰۱
معاون آموزشی ۸۰۲۵
معاون پژوهشی ۸۰۲۶
دفتر تحصیلات تکمیلی (روزانه) ۸۰۰۴
دفتر تحصیلات تکمیلی (مجازی مدیریت اجرایی) ۸۰۰۵
دفتر تحصیلات تکمیلی (مجازی مدیریت تکنولوژی) ۸۰۱۰

اساتید شماره تلفن
بنیادی نائینی علی ۸۰۵۶
سعید شوال پور ۸۰۲۶
شفیعا محمدعلی ۵۰۱۸
علی احمدی حسین ۸۰۵۸
علی احمدی علیرضا ۵۰۲۶
غضنفری مهدی ۵۰۶۰
فتحیان محمد ۵۰۴۸
میرزامحمدی سعید ۵۰۶۲
نوری سیامک ۵۰۲۰

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11396.28247.fa.html
برگشت به اصل مطلب