دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
دانشجویان پژوهش محور ورودی ۱۴۰۰ دوره های آموزش الکترونیکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/22 | 
بسمه تعالی
 
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم ورودی ۱۴۰۰ دوره های آموزش الکترونیکی می رساند که لیست افراد واجد صلاحیت برای پژوهش محور شدن به تفکیک رشته و با شماره دانشجویی به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است فرآیند انتخاب استاد راهنما در اطلاعیه‌های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
ردیف شماره دانشجو رشته
۴۰۰۲۲۹۱۴۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۴۷۹ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۱۸۲ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۰۵۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۱۲۸ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۲۹۹ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۴۳۴ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۰۷۴ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۲۸۱ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۲۳۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۹۳۱۷ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
۴۰۰۲۲۷۲۴۶ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۵۲۵ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۱۵۶ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۴۸۹ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۴۶۲ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۱۳۸ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۲۳۷ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۱۱۱ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۴۲۶ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۳۷۲ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۷۲۷۳ مدیریت کسب و کار  - استراتژی
۴۰۰۲۲۶۲۱۳ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۰۴۲ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۰۵۱ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۵۴۶ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۳۲۱ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۴۲۹ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۰۲۴ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۳۸۴ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۱۴۱ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۲۵۸ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۳۰۳ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۰۷۸ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۴۹۲ مدیریت کسب و کار  - بازاریابی
۴۰۰۲۲۶۴۰۲ مدیریت کسب و کار - بازاریابی
۴۰۰۲۲۴۴۴۳ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۵۳۳ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۳۰۸ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۳۴۴ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۵۰۶ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۱۹۱ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۲۷۲ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۵۱۵ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۳۲۶ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۴۹۷ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۱۱۹ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۴۲۴۵ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
۴۰۰۲۲۵۲۹۲ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۰۰۴ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۵۳۵ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۲۸۳ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۰۶۷ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۴۹۹ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۳۷۳ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۰۸۵ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۳۳۷ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۲۱۱ کارآفرینی- کسب و کار جدید
۴۰۰۲۲۵۵۷۱ کارآفرینی- کسب و کار جدید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.68295.fa.html
برگشت به اصل مطلب