دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
دانشجویان پژوهش محور مجازی، ورودی ۹۸۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/31 | 
بحث تعیین دانشجویان پژوهش محور مجازی، ورودی ۹۸۲ بررسی و به شرح جدول ذیل اسامی اعلام گردید.
رشته مدیریت کسب و کار
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
۱ الهام قاضی زاده احسانی ۹۸۲۲۶۵۹۲
۲ شیوا رضیئی ۹۸۲۲۷۵۳۴
۳ نگین سندگل ۹۸۲۲۶۵۰۲
۴ بهرام یزدانی ۹۸۲۲۷۷۸۶
۵ مجید مرادی ۹۸۲۲۷۷۲۳
۶ مسعود پناهی مجید آباد ۹۸۲۲۷۴۸۹
۷ بهمن ادیبی گرکانی ۹۸۲۲۷۳۷۲
۸ سید مصفی بحرینی قمشه ۹۸۲۲۷۴۴۴
۹ محمد رضا حربی منفرد ۹۸۲۲۶۴۳۹
۱۰ مسعود کد خدا ۹۸۲۲۶۶۳۷
رشته مدیریت تکنولوژی
۱ الهام حیدری سورشجانی ۹۸۲۲۹۴۳۲
۲ آرزو خوش نما ۹۸۲۲۸۴۶۷
۳ ایمان وائلی ۹۸۲۲۸۶۷۴
۴ معصومه اطاعتی ۹۸۲۲۸۳۵۹
۵ سپیده قیاسی ۹۸۲۲۹۶۳۹
۶ مهدی نقی زاده ۹۸۲۲۹۶۶۶
۷ حمید رضا زاهدی ۹۸۲۲۸۴۸۵
۸ سمیرا آرام ۹۸۲۲۸۳۳۲
۹ مسعود قالیباف ۹۸۲۲۸۶۰۲
۱۰ کمیل عبدی ۹۸۲۲۹۵۶۷
رشته کارآفرینی و کسب و کار جدید
۱ غزاله فلاحی ۹۸۲۲۵۷۹۹
۲ سید علی سید جعفری اولیا ۹۸۲۲۵۷۲۵
۳ محمد تقی شمس آبادی قلعه نو ۹۸۲۲۵۷۶۳
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.63205.fa.html
برگشت به اصل مطلب