دانشکده مهندسی پیشرفت- معرفی دانشکده
معرفی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/11/5 | 

بسمه تعالی

۱- مقدمه:
دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت با هدف نظریه‌پردازی و الگو پردازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی تشکیل و با پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به دنبال ایجاد توازن در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت و سبک زندگی اسلامی- ایرانی می‌باشد. این دانشکده با تمرکز بر رشته‌های بین رشته‌ای‏، پیشرفت سخت افزاری را در کنار توجه به فناوریها و سیستم‌های نرم و هویت سازی بصورت توأمان پیگیری نموده و درصدد تربیت سرمایه‌های انسانی متناسب با طراز جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت، اقتصاد و سیستم ها می‌باشد.
۲- چشم انداز دانشکده :
دستیابی به نهاد تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی- علمی در سطح تحصیلات عالی برای تولید حکمت و علوم اسلامی و تربیت متفکرانی همسو با وحدت حوزه و دانشگاه، جهت تامین سرمایه های فکری مورد نیاز در زمینه طراحی، معماری و نظام سازی، تئوری پردازی، طراحی راهبردی، سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی، گفتمان سازی راهبردی کلان تمدن نوین اسلامی با اولویت تحول در سبک زندگی با رویکرد اسلامی- ایرانی و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تعالی، دستیابی به اقتدار نرم بر اساس آموزه های اسلامی و همچنین کانونی برای تربیت همه جانبه دانش آموختگان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و سیبستم ها در عرصه پیشرفت.
۳- ماموریت دانشکده :
• طراحی دوره های تحصیلات عالی مورد نیاز برای طراحی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت کلان تمدن نوین اسلامی و رسمیت بخشی دوره ها در مراجع ذیربط، اخذ مجوز راه اندازی رشته ها و گرایشهای اولویت دار در حوزه های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، حقوقی و ... بصورت فرا رشته ای و بین رشته ای.
• توسعه متدولوژی و روشهای تولید علوم مبتنی بر آموزه های وحیانی و تجارب بشری
• تأمین و تولید منابع علمی با رویکرد اسلامی- تطبیقی- کاربردی برای دروس رشته ها و گرایشهای اولویت دار
• توسعه سیستمها و فناوریهای نرم مورد نیاز برای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و تعالی
• کسب مرجعیت فکری – علمی در حوزه های کلان پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی ایران .
• مطالعه و تحقیق پیرامون منظومه سازی، نظام سازی، الگو سازی، نظریه پردازی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی سبک زندگی و هر آنچه در باب تمدن نوین اسلامی ضروری است.
• تربیت سرمایه های فکری سرآمد در تراز جمهوری اسلامی ایران در حوزه های تخصصی مرتبط
• پاسخگویی به نیازهای آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، سیستمی و اجتماعی مدیران عالی کشور
۴- جهت گیریها و اهداف کیفی دانشکده:
• جهت گیری از علوم متعارف به علوم بین رشته ای و فرارشته ای با رویکرد اسلامی - ایرانی کاربردی .
• جهت گیری از تجزیه و تحلیل سیستمهای خرد بنگاهها به تجزیه و تحلیلهای کلان حاکمیتی تا سطح خرد و راه اندازی رشته های مورد نیاز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
• گذر از تعلیمات آموزش محور به تفکر خلاقیت پرور نظام مند وتربیت اجتماعی
• گذر تدریجی از رویکرد های تحقیق کمی به رویکردهای کیفی-کمی و ترکیبی و توسعه روشهای تحقیق بومی مبتنی بر ارزشهای الهی وتجارب بشری
• جهت گیری از ترویج نظریه های توصیفی به تولید نظریه ها و حکمتهای وحی بنیان تا توصیف حقایق حاکم بر جامعه اسلامی وجهان هستی
• جهت گیری از نقش انفعالی به فعال با ایفای نقش فعال برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور
• جهت گیری از فعالیتهای درون دانشکده ای به فعالیتهای شبکه ای بین دانشکده ای و بین دانشگاهی داخلی و خارجی
• جهت گیری از پذیرش دانشجویان بدون تجربه کاری و مدیریتی به پذیرش دانش آموختگان با تجربه کاری و یا مدیریتی برای اکثریت دانشجویان دانشکده
۵- گروه‌های آموزشی :
دانشکده در حال حاضر دارای سه گروه آموزشی به شرح زیر می‌باشد:
• گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی
• گروه مهندسی و مدیریت کسب و کار
• گروه مهندسی و مدیریت علم و فناوری
۶- مقاطع تحصیلی و رشته‌ها:
این دانشکده از سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در دو رشته «مدیریت تکنولوژی» و «توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی» و در مقطع کارشناسی ارشد و از بین آقایان اقدام به جذب دانشجو نموده و این روند در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ نیز ادامه داشته و با الحاق رشته « مدیریت اجرایی» از دانشکده مهندسی صنایع به دانشکده مهندسی پیشرفت در این سال، در سه رشته مذکور، بصورت حضوری، مجازی و پردیس اقدام به جذب دانشجو نموده است. اکنون با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی (گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی) در پردیس اصلی و پردیس شماره ۲ دانشگاه، تعداد رشته های دایر در این دانشکده به عدد ۴ رسید. با پذیرش دانشجو در رشته های کارآفرینی و مدیریت فناوری اطلاعات در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تعداد رشته های ارشد دایر بر عدد ۶ رسیده و با دایر نمودن دکترای مدیریت تکنولوژی در نیمسال اول ۹۳-۹۲ و نیز با دایر نمودن دکتری سیاستگذاری علم و فناوری و مدیریت سازمان های دولتی ایران و حرفه ای مدیریت در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تعداد رشته های دایر دکتری به عدد ۴ رسیده است.
شایان ذکر است علاوه بر ۶ رشته دایر در دانشکده مجوز پذیرش دانشجو در ۶ رشته کارشناسی ارشد از مراجع مربوط به شرح زیر اخذ شده است:
• برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
• مالی با ۶ گرایش
• اقتصاد انرژی
• اقتصاد اسلامی
• مدیریت بحران
• فلسفه علم
۷- انواع شیوه پذیرش دانشجو
• آزمون سراسری ارشد و دکتری
• مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه
• پردیس بین الملل دانشگاه
۸- محورهای پژوهشی، پژوهشکده و آزمایشگاه ها
محورهای پژوهشی این دانشکده عبارتند از:
• الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
• فرهنگ و سبک زندگی اسلامی- ایرانی
• سیستمها و فناوریهای نرم و هویت ساز
• مدیریت، حقوق و اقتصاد اسلامی
• مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت IT
• مدیریت اجرایی و مدیریت تحول
• سیستم های اقتصادی-اجتماعی
• تبیین اقتصاد مقاومتی و مبارزه با تحریم
برای تحقق امور فوق آزمایشگاه گروهی پیشرفت ارزش بنیان و آزمایشگاه گروهی فناوری های نرم و پژوهشکده منابع هیدروکربوری طراحی و ایجاد شده است.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11369.27276.fa.html
برگشت به اصل مطلب