مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- آلبوم فیلم
فهرست فیلم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
ردیفموضوع فیلم هابرداشت فیلم مورد نظر
1معرفی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت 1AWT IMAGE
2معرفی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت 2AWT IMAGE
3معرفی مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 1AWT IMAGE
4معرفی مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 2 AWT IMAGE
5سمینار : ارتباط مرکز تحقیقات نانوپترونیکس با صنعت AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10875.20222.fa.html
برگشت به اصل مطلب