معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/11/29 | 

نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

  - تاریخ برگزاری: 30و 31 اردیبهشت 1388

  - مکان برگزاری: اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.8880.fa.html
برگشت به اصل مطلب