معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دانشگاه علم و صنعت ایران در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور رتبه دوم را کسب کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/7 | 
دانشگاه علم و صنعت ایران در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور رتبه دوم را کسب کرد
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور رتبه دوم را کسب کرد.
بر اساس گزارش مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علم و صنعت ایران در ارزیابی و رتبه بندی کلی پایگاه های تخصصی همکار با این حوزه و بر اساس شاخص هایی همچون: رضایت متقاضیان از همکاری با پایگاه همکار، کیفیت همکاری، عملکرد رابط پایگاه، مشارکت در پروژه جمع آوری گزارش های همکاری و حجم همکاری های انجام گرفته در پایگاه همکار، رتبه دوم را کسب کرد.
بر اساس این گزارش، از عملکرد مطلوب دانشگاه علم و صنعت ایران به ویژه آقای دکتر تورج محمدی(معاون وقت پژوهش و فناوری دانشگاه) و  خانم محبوبه کیهانی فر( کارشناس پژوهشی و رابط پایگاه) تقدیر شده است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، کسب این توفیق و رضایتمندی را به جامعه دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک می گوید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.60221.fa.html
برگشت به اصل مطلب