معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سرپرست دفتر امور انتقال فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/25 | 
AWT IMAGE

آقای دکتر محمدی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه) با حکم مورخ25/1/95 برای مدت یکسال، آقای یزدان مرادی را به سمت «سرپرست دفتر امور انتقال فناوری» منصوب کرد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.44995.fa.html
برگشت به اصل مطلب