دفتر نظارت و ارزیابی- مدیر
سید محمد رضا موسوی میرکلایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

"

  

پیام مدیر

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاهی است که برای ایفای نقش و مسئولیت خود به رشد و  تعالی، ارتقای علمی و پژوهشی، زایندگی علمی، تولید دانش و فناوری و احترام به حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی و در راستای سیاست های کلان کشور اهتمام دارد. ما با تکیه بر سرمایه عظیم اعضای هیأت علمی خود، هزاران دانش آموخته را در طی بیش از ۹۰ سال فعالیت علمی به جامعه فنی و مهندسی کشور و سایر مراکز صنعتی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور روانه داشته ایم و خود را ملزم به توسعه و ظرفیت سازی در حوزه های پژوهشی، فناوری و آموزشی می دانیم.

اهم فعالیت های این دفتر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران عبارتند از:

•  هدایت، راهبری و هماهنگی فعالیت های نظارتی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های مناسب به رئیس دانشگاه،

•  ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده،

•  بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت وارزیابی دانشگاه،

•  ارزیابی کارکرد گروه ها، دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه.سید محمدرضا موسوی میرکلایی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشگاه علم و صنعت ایران

  معرفی دفتر

بر اساس‌ اساسنامه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ مصوب‌ چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۷۷/۷/۱ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی، در هر یک‌ از دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و پژوهشی، دفتر نظارت‌ و ارزیابی با اهداف‌، و وظایف‌ زیر تحت‌ نظر ریاست‌ دانشگاه تشکیل‌ می‌ شود.

۱. اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی موسسه‌

۲. ایجاد هماهنگی‌ با واحدهای‌ تابعه‌ در موسسه‌ به‌ منظور جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ و آمار مورد نیاز

۳. تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شورای نظارت‌ و ارزیابی موسسه‌

(قبل‌ از ارائه‌ گزارش‌ مربوط به‌ هر معاونت، نسخه‌ ای‌ از آن‌ جهت اطلاع به معاونت یربط ارسال‌ می‌ شود)

۴. همکاری‌ با گروه های‌ اعزامی نظارت و ارزیابی ازطرف‌ وزارت‌ فرهنگ و آموزش عالی

۵. ایجاد هماهنگی‌ و ارتباط میان‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ و دفتر نظارت‌ و ارزیابی آموزش‌ عالی‌

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://www.iust.ac.ir/find-66.8038.10344.fa.html
برگشت به اصل مطلب