انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- محمد نیکویی

  2- محمدرضا مهردادی 

  3- مهسا رحیمی چهارده

  4- وحید صادقی 

  5- آزاده دلیر 

  6- سعید رحیمی ن‍‍ژاد 

  7- بولوت اسلامی ارشقی 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.8078.10496.fa
برگشت به اصل مطلب