انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستند سازی استاندارد ISO/IEC17025

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/1 | 

انجمن علمی دانشکده فیزیک اقدام به برگزاری دوره ISO می نماید .

لذا از علاقه مندان تقاضا می شود جهت ثبت نام به انجمن علمی دانشکده فیزیک مراجعه نمایند .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7844.26501.fa
برگشت به اصل مطلب