انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
سرعت نور شکسته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  گروه شتاب انجمن علمی فیزیک برگزار می کند:

  سرعت نور شکسته شد.

  ارائه دهنده : امید آسایش

  کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف.

  تاریخ : چهار شنبه 27 مهر ساعت 10 تا 11

  مکان : آمفی تئاتر شهید صرفی (صنایع قدیم)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.21834.fa.html
برگشت به اصل مطلب