انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- محمدرضا شجاعی

  2- مجید خیرخواه

  3- محمد منفرد

  4- سید مرتضی مرتضوی راد

  5- فریناز قاضی مرادی

  6- اعظم تهمتن

  7- مازیار پاشایی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.10491.fa.html
برگشت به اصل مطلب