انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
آرشیو کتاب های اماناتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/15 | 

انجمن علمی مهندسی دانشکده مواد بر آن شد که در دوره چهاردهم در جهت کمک به مطالعات درسی دانشجویی اقدامی ثمربخش ایجاد کند .در این جهت، اقدام به ساماندهی کتاب ها و جزوات موجود در انجمن شد، که شامل کتاب های اهدایی از سوی دانشجویان و نیز سایر کتاب ها و جزوات تهیه شده توسط اعضای انجمن می شود .کتاب ها به سه دسته عمومی،پایه و تخصصی تقسیم گردید و به هر کدام پیش شماره ای اختصاص داده شده و بر این اساس مرتب شدند تا با سهولت تمام در دسترس دانشجویان قرار بگیرند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.45357.fa
برگشت به اصل مطلب