انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- مهدیار طاهری

  2- بهزاد هاشمی

  3-پیام شهسواری 

  4- دنا خازنی 

  5- پویا عابدی 

  6-مریم زارعی

  7- هدیه لشگری بروجردی

اعضای فعال غیر عضو در انجمن :

شادی مشیدی

عادله معطی

بهداد داداشخانی

انسیه کاظمی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.10488.fa
برگشت به اصل مطلب