انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
بازدید از نیروگاه منتظر قائم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از نیروگاه منتظر قائم

در ادامه ی برنامه ی بازدید از مراکز صنعتی تحقیقاتی، انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک، اقدام به برگزاری بازدید از نیروگاه منتظر قائم، واقع در منطقه فردیس کرج نمود.

این بازدید یکروزه در تاریخ چهارشنبه 22/2/89 برگزار گردید و با استقبال دانشجویان همراه بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.16333.fa
برگشت به اصل مطلب