انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
بازدید از نیروگاه منتظر قائم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از نیروگاه منتظر قائم

در ادامه ی برنامه ی بازدید از مراکز صنعتی تحقیقاتی، انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک، اقدام به برگزاری بازدید از نیروگاه منتظر قائم، واقع در منطقه فردیس کرج نمود.

این بازدید یکروزه در تاریخ چهارشنبه 22/2/89 برگزار گردید و با استقبال دانشجویان همراه بود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.16333.fa
برگشت به اصل مطلب